Bài 145 trang 38 SBT Toán 6 Tập 2Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Bài 145 trang 38 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tính:

a. 8% của 90

b. 7% của 80

c. 6% của 38

d. 3% của 97

Lời giải:

8% của 90 là : 90.8% = Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

7% của 80 là : 80.7% = Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

6% của 38 là : 38.6% = Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

3% của 97 là 97.3% = Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-17-bieu-do-phan-tram.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học