Bài 27 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

Bài 27 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1: Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên:

a. Có hai chữ số

b. Có ba chữ số

c. Có bốn chữ số, trong đó hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau.

Lời giải:

a) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có hai chữ số: ab (a, b ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b ≤ 9)

b) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có ba chữ số: abc (a, b,c ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b, c ≤ 9)

c) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có bốn chữ số, trong đó hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau: aabb (a, b ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b ≤ 9)

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-ghi-so-tu-nhien.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học