Bài 168 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1Ôn tập chương 2 Số học

Bài 168 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Tính (một cách hợp lí):

a. 18.17 – 3.6.7

b. 54 – 6.(17 + 9)

c. 33.(17 – 5) – 17(33 -5)

Lời giải:

a. 18.17 – 3.6.7

= 18 .17 – 18.7

= 18.(17 -7) = 18.10 = 180

b. 54 – 6.(17 + 9)

= 54 –( 6. 17 + 6.9)

= 54 – 102 – 54

= (54 – 54) – 102 = -102

c. 33.(17 – 5) – 17.(33 -5)

= 33. 17 – 33.5 – 17.33 + 17.5

= (33.17 – 33. 17) + ( 17.5 – 33.5)

= 0 + 5.(17- 33)

= 5.(- 16) = -80

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học