Bài 159 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1Ôn tập chương 2 Số học

Bài 159 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1: Trên trục số cho hai điểm c, d (hình dưới)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a. Xác định các điểm –c, -d trên trục số

b. Xác định các điểm |c|, |d|, |-c|, |-d| trên trục số

c. So sánh các số c,d, -c, -d |c|, |d|, |-c| , |-d| với 0

Lời giải:

a,b. Cac điểm –c, -d, |c|, |d| |-c|, |-d| được biểu diễn trên trục số:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

c) Nhìn vào hệ trục tọa độ thấy d < 0 và –c < 0.

Còn lại: c, -d, |c|, |d|, |-c|, |-d| đều lớn hơn 0.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học