Bài 162 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1Ôn tập chương 2 Số học

Bài 162 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1: Tính các tổng sau:

a. [(-8) + (-7)] + (-10)

b. 555 – (-333) – 100 – 80

c. – (-229) + (-219) – 401 + 12

d. 300 – (-200) – (-120) + 18

Lời giải:

a. . [(-8) + (-7)] + (-10) = (-15) + (-10) = -25

b. 555 – (-333) – 100 – 80 = (555 + 333) –(100 + 80) = 888 – 180 = 708

c. - (-229) + (-219) – 401 + 12 = (229 – 219) –( 401 – 12) = 10 – 389 = -379

d. 300 – (-200) – (-120) + 18 = (300 + 200) + (120 + 18) = 500 + 138= 638

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học