Bài 9 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Video Giải Bài 9 trang 90 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 9 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị của biểu thức 2,7 c 2 3,5c lần lượt tại c=0,7; 2 3 1 1 6

Lời giải:

Đặt: A = 2,7c2 – 3,5c.

Với c = 0,7 ta có: A = 2,7.(0,7)2 – 3,5.0,7 = 1,323 – 2,45 = – 1,127.

Với c= 2 3 , ta có: A=2,7. 2 3 2 3,5. 2 3 =2,7. 4 9 3,5. 2 3 = 17 15 .

Với c=1 1 6 = 7 6 , ta có: A=2,7. 7 6 2 3,5. 7 6 =2,7. 49 36 3,5. 7 6 = 49 120 .

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Đại số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học