Bài 8 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Video Giải Bài 8 trang 90 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 8 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn ra 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha). Kết quả được tạm sắp xếp như sau:

    Có 10 thửa đạt năng suất 31 tạ/ha

    Có 20 thửa đạt năng suất 34 tạ/ha

    Có 30 thửa đạt năng suất 35 tạ/ha

    Có 15 thửa đạt năng suất 36 tạ/ha

    Có 10 thửa đạt năng suất 38 tạ/ha

    Có 10 thửa đạt năng suất 40 tạ/ha

    Có 5 thửa đạt năng suất 42 tạ/ha

    Có 20 thửa đạt năng suất 44 tạ/ha

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Hãy lập bảng "tần số"

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

d) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Lời giải:

a) - Dấu hiệu: Sản lượng vụ mùa của mỗi thửa ruộng

- Bảng tần số:

Năng suất (tạ/ha) 31 34 35 36 38 40 42 44
Tần số 10 20 30 15 10 10 5 20 N = 120

b) Biểu đồ đoạn thẳng

Giải bài 8 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

c) Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số.

Vậy mốt của dấu hiệu là 35 tạ/ha.

d) Số trung bình cộng của dấu hiệu là:

X ¯ = 31.10+34.20+35.30+36.15+38.10+40.10+42.5+44.20 120 37,1 (tạ/ ha).

Kiến thức áp dụng

+ Dấu hiệu: Nội dung điều tra

+ Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số.

+ Số trung bình cộng :

Giải bài 7 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

trong đó x1, x2, x3,...xM là các giá trị của dấu hiệu; n1, n2, n3,...nM là các tần số tương ứng.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Đại số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học