Bài 11 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Video Giải Bài 11 trang 90 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 11 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Tìm x, biết:

a) (2x - 3) - (x - 5) = (x + 2) - (x - 1)

b) 2(x - 1) - 5(x + 2) = -10

Lời giải:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1)

2x – 3 – x + 5 = x + 2 – x + 1

x + 2 = 3

x = 3 – 2

x = 1.

Vậy x = 1.

b) 2(x – 1) – 5 (x + 2) = – 10

 2x – 2 – 5x – 10 = –10

– 3x – 12 = – 10

– 3x = – 10 + 12

– 3x = 2

x= 2 3 .

Vậy x= 2 3 .

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Đại số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học