Bài 12 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Video Giải Bài 12 trang 90 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 12 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Tìm hệ số a của đa thức P(x) = ax2 + 5x – 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1 2 .

Lời giải:

Vì đa thức đã cho có một nghiệm là 1 2 nên P 1 2 =0 .

Do đó: a. 1 2 2 +5. 1 2 3=0

a 4 + 5 2 3=0

a 4 1 2 =0

a 4 = 1 2

a= 4.1 2

a = 2.

Vậy a = 2.

Kiến thức áp dụng

Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Đại số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học