Bài 5 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Video Giải Bài 5 trang 89 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 5 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): Cho hàm số: y=2x+ 1 3 . Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

A 0; 1 3 ;B 1 2 ;2 ;C 1 6 ;0

Lời giải:

+ Điểm M (xM; yM) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) y M =f( x M ) .

+ Với điểm A 0; 1 3 ta có: xA = 0; y A = 1 3 .

2. x A + 1 3 =2.0+ 1 3 = 1 3 = y A .

Hay y A =2 x A + 1 3 .

Vậy điểm A 0; 1 3 thuộc đồ thị hàm số y=2x+ 1 3 .

+ Với điểm B 1 2 ;2 ta có: x B = 1 2 ; yB = −2.

2. x B + 1 3 =2. 1 2 + 1 3 = 2 3 2= y B .

Hay y B 2 x B + 1 3 .

Vậy điểm B 1 2 ;2 không thuộc đồ thị hàm số y=2x+ 1 3 .

+ Với điểm C 1 6 ;0 ta có: x C = 1 6 ; yC = 0.

2. x C + 1 3 =2. 1 6 + 1 3 = 1 3 + 1 3 =0= y C .

Hay y C =2 x C + 1 3 .

Vậy điểm C 1 6 ;0 thuộc đồ thị hàm số y=2x+ 1 3 .

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Đại số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học