Bài 3 trang 91 SGK Toán 7 Tập 2Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 3 (trang 91 SGK Toán 7 tập 2): Hình 61 cho biết a // b, góc C ^ = 44 o , D ^ = 132 o . Tính số đo góc COD.

Giải bài 3 trang 91 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

(Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng a và đi qua điểm O).

Lời giải:

Giải bài 3 trang 91 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Vẽ tia Ot // a (Ot nằm ở miền trong góc nhọn COD).

Vì a // b nên Ot // b.

Ta có: COD ^ = COt ^ + DOt ^ .

Vì a // Ot nên OCa ^ = COt ^ = 44 o (hai góc so le trong).

Vì b // Ot nên a ODb ^ + DOt ^ = 180 o (hai góc trong cùng phía bù nhau).

DOt ^ = 180 o ODb ^ = 180 o 132 o = 48 o .

Vậy COD ^ = 44 o + 48 o = 92 o .

Kiến thức áp dụng

+ Áp dụng tính chất hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bù nhau, hai góc so le trong bằng nhau.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Hình học khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học