Bài 10 trang 92 SGK Toán 7 Tập 2Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 10 (trang 92 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M.

Giải bài 10 trang 92 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Giải bài 10 trang 92 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Áp dụng kết quả bài tập 69 (chương III – SGK) ta có cách vẽ sau:

- Vẽ đường thẳng d qua M và vuông góc với a.

- Vẽ đường thẳng l qua M và vuông góc với b.

- d cắt a, b lần lượt tại A và B.

- l cắt a, b lần lượt tại C và D.

- Vẽ đường thẳng c qua M vuông góc với BC

⇒ c là đường qua M và qua giao điểm của hai đường a, b

Chứng minh:

Giải bài 10 trang 92 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Giả sử a cắt b tại điểm O.

Khi đó BA, DC là hai đường cao của ∆OBC.

Mà BA và DC cắt nhau tại M nên M là trực tâm ∆OBC.

Do đó OM cũng là đường cao nên OM ⟘ BC hay đường thẳng qua M vuông góc với BD thì đi qua O.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Hình học khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học