Toán 7 trang 90 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thứcTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 90 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 90. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 90 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 90 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 90 (sách cũ)

Bài 1 (trang 90-91 SGK Toán 7 tập 2): Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (h.59).

a) Vẽ đường thẳng MH vuông góc với a (H ∈ a), MK vuông góc với b (K ∈ b). Nêu cách vẽ.

b) Qua M vẽ đường thẳng xx' song song với a và đường thẳng yy' song song với b. Nêu cách vẽ.

c) Nêu tên các cặp góc bằng nhau, bù nhau.

Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Hình 59

Lời giải:

a) Sử dụng êke

Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Trước hết, ta nêu cách vẽ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước

Cách vẽ dùng êke và thước kẻ:

- Cho trước đường thẳng a và M ∉ a.

Đặt một lề êke trùng với a, dịch chuyển êke trên a sao cho lề thứ hai của êke sát vào M

- Vẽ đường thẳng sát lề thứ hai của êke qua M cắt a tại H, ta được MH ⏊ a tại H ∈ a

Tương tự vẽ MK ⏊ b tại K ∈ b.

b) Sử dụng êke

Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

* Để vẽ đường thẳng xx’ đi qua M và song song với a, ta chỉ cần vẽ đường thẳng vuông góc với MH.

Thật vậy vì xx’ ⏊ MH, MH ⏊ a ⇒ xx’ // a.

Cách vẽ:

Đặt ê ke sao cho đỉnh góc vuông trùng với điểm M, một cạnh góc vuông trùng với MH.

Vẽ đoạn thẳng trùng với cạnh góc vuông còn lại của eke.

Kéo dài đoạn thẳng ta được đường thẳng xx’ cần vẽ.

* Tương tự với đường thẳng yy’

c)

Giả sử a cắt yy’ tại E và b cắt xx’ tại F.

- Một số cặp góc bằng nhau:

Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài ôn cuối năm phần Hình học khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-tap-on-cuoi-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học