Bài 10.4 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 10.4 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng hiệu abba (với a ≥ b) bao giờ cũng chia hết cho 9.

Lời giải:

Ta có: abba = (10a + b) - (10b + a) = 9a - 9b = 9(a - b) chia hết cho 9 (điều phải chứng minh).

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-tinh-chat-chia-het-cua-mot-tong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học