Bài 114 trang 20 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 114 trang 20 SBT Toán 6 Tập 1: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 6 không?

a. 42 + 54

b. 600 – 14

c. 120 + 48 + 20

d. 60 + 15 + 3

Lời giải:

a. Vì 42 ⋮ 6 và 54 ⋮ 6 nên ( 42 + 54 ) ⋮6

b. Vì 600 ⋮ 6 nhưng 14 không chia hết cho 6 nên (600 -14) không chia hết cho 6.

c. Vì 120 ⋮ 6, 48 ⋮ 6 nhưng 20 không chia hết cho 6 nên (120 + 48 + 20 ) không chia hết cho 6

d. Vì 60 ⋮ 6 và 15 + 3 = 18 ⋮ 6 nên ( 60 + 15 + 3) ⋮ 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-tinh-chat-chia-het-cua-mot-tong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học