Bài 119 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 119 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng:

a. Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3

b. Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp là một số không chia hết cho 4

Lời giải:

a. Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là: a, a + 1, a + 2

   Ta có: a + (a+ 1) + (a + 2) = (a + a + a) + (1+ 2) = 3a + 3

   Vì 3 ⋮3 nên 3a⋮3, suy ra (3a + 3) ⋮3

   Vậy tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

b. Gọi bốn số tự nhiên liên tiếp là a, a + 1, a + 2, a + 3

   Ta có; a + (a + 1) + (a + 2) + (a + 3)

   = (a + a + a +a) +(1+ 2+3) = 4a + 6

   Vì 4a ⋮ 4 nhưng 6 không chia hết cho 4, suy ra (4a + 6) không chia hết cho 4

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-tinh-chat-chia-het-cua-mot-tong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học