Bài 10.1 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 10.1 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1: Điền các từ thích hợp (chia hết, không chia hết) vào chỗ trống:

a) Nếu a ⋮ m, b ⋮ m, c ⋮ m thì tổng a + b + c ... cho m ;

b) Nếu a ⋮ 5, b ⋮ 5, c ∕⋮ 5 thì tích a.b.c ... cho 5 ;

c) Nếu a ⋮ 3 và b ∕⋮ 3 thì tích a.b .... cho 3.

Lời giải:

a) Chia hết ;

b) Chia hết ;

c) Chia hết.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-tinh-chat-chia-het-cua-mot-tong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học