Tổng hợp hơn 2.300 cụm động từ (Phrasal Verb) là gì


Bảng dưới đây là danh sách hơn 2.300 cụm động từ trong tiếng Anh. Bạn vào tên cụm động từ để biết ý nghĩa và ví dụ minh họa:

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ A

Abide by Account for Ache for Act on
Act out Act up Act upon Add on
Add up Add up to Agree with Aim at
Allow for Allow of Angle for Answer back
Answer for Argue down Argue out Ask about
Ask after Ask around Ask for Ask in
Ask out Ask over Ask round Auction off

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ B

Back away Back down Back into Back off
Back out Back out of Back up Bag out
Bail out Bail out of Bail out on Bail up
Ball up Balls up Bang about Bang around
Bang on Bang on about Bang out Bang up
Bank on Bargain down Bargain for Bargain on
Barge in Barge into Bash about Bash in
Bash out Bash up Bawl out Be after
Be along Be away Be cut out for Be cut up
Be down Be down on Be down with Be fed up
Be in Be in on Be into Be not on
Be off Be on Be on about Be onto
Be out Be out of Be out to Be snowed under
Be taken aback Be taken with Be to do with Be up
Be up for Be up to Beam up Bear down on
Bear on Bear out Bear up Bear up under
Bear with Beat down Beat out Beat up
Beaver away Beaver away at Bed down Bed out
Beef up Belong to Belong with Belt out
Belt up Bend down Bend over Bend over backwards
Big up Bitch up Black out Blank out
Blare out Blast off Blaze away Bleed out
Bliss out Block in Block off Block out
Block up Blow away Blow down Blow in
Blow off Blow out Blow over Blow up
Blurt out Board out Board up Bog down
Bog in Bog into Bog off! Boil down
Boil down to Boil over Boil up Bolster up
Bone up Bone up on Book in Book into
Book out Book up Boot up Border on
Boss about Boss around Botch up Bottle away
Bottle out Bottle up Bottom out Bounce into
Bounce back Bounce off Bow down to Bow out
Bow to Bowl along Bowl over Box in
Box up Brace up Branch out Break away
Break down Break for Break in Break into
Break off Break out Break out in Break out of
Break through Break up Breed out Breeze along
Breeze in Breeze into Breeze through Brick in
Brick up Brighten up Bring about Bring along
Bring around Bring back Bring down Bring forth
Bring forward Bring in Bring off Bring on
Bring out Bring out in Bring round Bring up
Brush off Brush up Bubble over Buck up
Bucket down Buckle down Buckle under Buckle up
Budge up Buff up Buff up on Bug off!
Bug out Build around Build in Build into
Build on Build up Bulk out Bulk up
Bump into Bump off Bump up Bundle off
Bundle out Bundle up Bunk off Buoy up
Burn down Burn off Burn out Burn up
Burst into Bust up Butt in Butt out
Butter up Buy in Buy into Buy off
Buy out Buy up Buzz around Buzz off

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ C

Call after Call around Call at Call back
Call for Call forth Call in Call off
Call on Call out Call round Call up
Calm down Cancel out Cap off Care for
Carried away Carry forward Carry off Carry on
Carry on with Carry out Carry over Carry through
Cart off Carve out Carve up Cash in
Cash in on Cash out Cash up Cast about for
Cast around for Cast aside Cast off Cast out
Cast round for Cast up Catch at Catch on
Catch out Catch up Catch up in Catch up on
Catch up with Cater for Cater to Cave in
Chalk out Chalk up Chalk up to Chance upon
Change over Charge up Charge with Chase down
Chase off Chase up Chat away Chat up
Cheat on Cheat out of Check by Check in
Check into Check off Check out Check out of
Check over Check up on Cheer on Cheer up
Chew off Chew on Chew out Chew over
Chew up Chicken out Chill out Chime in
Chip away at Chip in Choke off Choke out
Choke up Choose up Chop down Chop up
Chow down Chow down on Chuck away Chuck in
Chuck out Chuck up Churn out Clag up
Clam up Clamp down on Claw back Clean off
Clean out Clean up Clear away Clear off
Clear out Clear up Click through Climb down
Cling on Cling on to Cling to Clog up
Close down Close in Close in on Close in upon
Close off Close on Close out Close up
Cloud over Clown about Clown around Coast along
Cobble together Cock up Colour (Color) up Come about
Come across Come along Come apart Come around
Come around to Come back Come before Come by
Come down Come down on Come down to Come down upon
Come down with Come forth Come forth with Come from
Come in Come in for Come into Come into use
Come off Come off it Come on Come out
Come out in Come out of Come out with Come over
Come round Come through Come through with Come to
Come up Come up against Come up with Come upon
Conjure up Conk out Contract in Contract out
Contract out of Cool down Cool off Coop up
Cop it Cop off Cop out Cost up
Cotton on Cough up Could do with Count against
Count among Count down Count for Count in
Count off Count on Count out Count towards
Count up Count upon Cover for Cover up
Cozy up Cozy up to Crack down on Crack on
Crack up Crank out Crank up Crash out
Cream off Creep in Creep into Creep out
Creep out on Creep over Creep up on Crop up
Cross off Cross out Cross up Cruise through
Crumb down Cry off Cry out Cut across
Cut back Cut back on Cut down Cut down on
Cut in Cut it out Cut off Cut out
Cut through Cut up

Cụm động từ bắt đầu bằng chữ D

Damp down Damp off Dash down Dash off
Dawn on Deal in Deal with Decide on
Decide upon Dial in Dial into Dial up
Die away Die back Die down Die for
Die off Die out Dig in Dig into
Dig out Dig up Dine out Dine out on
Dip in Dip into Dip out Disagree with
Dish out Dish up Dive in Dive into
Divide up Divvy out Divvy up Do away with
Do in Do out of Do over Do up
Do with Do without Dob in Dole out
Doss about Doss around Doss down Double as
Double back Double down Double down on Double over
Double up Double up as Doze off Drag on
Draw back Draw down Draw even Draw in
Draw into Draw on Draw out Draw up
Draw upon Dream of Dream up Dredge up
Dress down Dress up Drift apart Drift off
Drill down Drill down through Drill into Drink up
Drive away Drive back Drive-by Drive off
Drive out Drive up Drone on Drop around
Drop away Drop back Drop behind Drop by
Drop in Drop off Drop out Drop over
Drop round Drop someone in it Drop through Drown in
Drown out Drum into Drum out Drum up
Dry off Dry out Dry up Duck out of
Duff up Dumb down Dump on Dust down
Dust off Dwell on Dwell upon

Vì số lượng cụm động từ là quá lớn nên phần dưới mình sẽ gom danh sách cụm động từ theo chữ cái. Bạn nhấp chuột để tìm hiểu chi tiết nhé.