Bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1Video Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7?

Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Biểu diễn số hữu tỉ Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 trên trục số.

Lời giải:

a)

Ta có:

Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 là:

Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Rút gọn phân số: Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu cho một ước chung của chúng (Kiến thức Bài 4 chương 3 Toán 6 tập 2 - trang 13).

So sánh phân số: Hai phân số Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 bằng nhau nếu a.d = b.c (Kiến thức bài 2 chương 3 Toán 6 tập 2 – trang 8).

b) Biểu diễn trên trục số:

Ta viết: Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Chia đoạn thẳng đơn vị thành 4 phần bằng nhau , ta được đơn vị mới bằng Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 đơn vị cũ.

Số hữu tỉ Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 được biểu diễn bởi điểm A nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới

Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tap-hop-q-cac-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học