Bài 64 trang 137 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 64 trang 137 SBT Toán 6 Tập 1: Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng minh rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B thì CM =(CA-CB)/2

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Vì M là trung điểm AB nên AM = MB

Vì M nằm giữa A và C nên AM + MC = AC

Vì C nằm giữa B và M nên BC + MC = BM ⇒ BC = BM – MC

Suy ra: AC > BC

Ta có: AC – BC = (AM + MC) – (BM – MC )

= AM + MC – BM + MC = 2MC

⇒ CM = (CA-CB)/2

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-trung-diem-cua-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học