Bài 62 trang 137 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 62 trang 137 SBT Toán 6 Tập 1: Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của ID

a. Có phải đoạn thẳng CD dài gấp ba đoạn thẳng IB không? Vì sao?

b. Vẽ trung điểm M và IB. Vì sao M cũng là trung điểm của CD?

Lời giải:

Trên đường thẳng a lấy hai điểm I, B trên tia đối tia IB lấy điểm C soa cho IC = IB, trên tia đối tia BI lấy điểm D sao cho BD = BI. Ta có I là trung điểm của BC; B là trung điểm của đoạn ID (hình vẽ)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Vì I là trung điểm của đoạn CB nên IB = CB/2 hay CB = 2IB (1)

Vì B nằm giữa C và D nên CB + BD = CD (2)

Mà BD = IB (do B là trung điểm của ID) (3)

Thay (1) và (3) vào (2) ta được:

2IB + IB = CD hay CD = 3IB.

b) Vẽ trung điểm M của đoạn IB nên MI = MB = IB/2

* Ta có B nằm giữa I và D mà M nằm giữa I và B nên điểm B nằm giữa hai điểm M và D.

Do đó MD = MB + BD

* Lại có, I nằm giữa C và B mà M nằm giữa I và B nên điểm I nằm giữa hai điểm M và C.

Do đó MC = MI + IC.

* Mà MI = MB; IC = BD nên MC = MD

Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng CD

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-trung-diem-cua-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học