Bài 10.3 trang 138 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 10.3 trang 138 SBT Toán 6 Tập 1: Trên đường thẳng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa hai điểm A, B và AN = 2cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BN. Gọi P là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài của đoạn thẳng BP.

Lời giải:

Từ giả thiết AB = 12cm và điểm N nằm giữa hai điểm A, B sao cho AN = 2cm

Suy ra: AN + NB = AB

Thay số 2 + NB = 12 nên NB = 10 cm

M là trung điểm của đoạn thẳng BN nên BM = MN = 5cm.

Cũng do MN = 5cm và P là trung điểm của đoạn thẳng MN nên NP = PM = 2,5cm. Từ đó, ta có thể vẽ được hình như sau

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

* Trên tia NB có NP < NB (do 2,5cm < 10cm) nên điểm P nằm giữa hai điểm N và B.

Do đó: BN = NP + BP

Suy ra BP = BN - NP = 10 - 2,5 = 7,5 cm

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-trung-diem-cua-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học