Bài 60 trang 136 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 60 trang 136 SBT Toán 6 Tập 1: Xem hình bên. Đo các đoạn thẳng AB, BC, BD, DC rồi điền vào chỗ thiếu(..)

AB = ... = .... cm

BD =... =....cm

Điểm B là trung điểm của... vì...

Điểm D không là trung điểm của BC vì...

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

AB = BC = 3cm

DB = DC = 2,5 cm

Điểm B là trung điểm của AC vì B nằm giữa A và C, AB = BC

Điểm D không là trung đểm của BC vì D không thuộc BC.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-trung-diem-cua-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học