Tính nhẩm nghiệm của các phương trình: a) -5x^2 + 3x + 2 = 0Video Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 52 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 52: Tính nhẩm nghiệm của các phương trình:

a) -5x2 + 3x + 2 = 0;

b) 2004x2 + 2005x + 1 = 0.

Lời giải

a) -5x2 + 3x + 2 = 0;

Nhận thấy phương trình có a + b + c = 0 nên phương trình có 2 nghiệm

x1 = 1; x2 = c/a = (-2)/5

b) 2004x2 + 2005x + 1 = 0

Nhận thấy phương trình có a - b + c = 0 nên phương trình có 2 nghiệm

x1 = -1; x2 = -c/a = (-1)/2004

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Tập 2 hay khác:


bai-6-he-thuc-viet-va-ung-dung.jsp