Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1, tích của chúng bằng 5Video Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 52 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 52: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1, tích của chúng bằng 5.

Lời giải

Hai số cần tìm là nghiệm của phương trình x2 - x + 5 = 0

Δ = b2 - 4ac = (-1)2 - 4.1.5 = -19 < 0

⇒ phương trình vô nghiêm

Vậy không tồn tại 2 số có tổng bằng 1 và tích bằng 5

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Tập 2 hay khác:


bai-6-he-thuc-viet-va-ung-dung.jsp