Tìm x, biết: a) căn 16x = 8; b) căn 4x = căn 5Video Bài 25 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 25 trang 16 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tìm x, biết:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

a) √16x = 8 (điều kiện: x ≥ 0)

⇔ 16x = 82 ⇔ 16x = 64 ⇔ x = 4

(Hoặc: √16x = 8 ⇔ √16.√x = 8

⇔ 4√x = 8 ⇔ √x = 2 ⇔ x = 4)

b) điều kiện: x ≥ 0

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

c) điều kiện: x - 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1 (*)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

x = 50 thỏa mãn điều kiện (*) nên x = 50 là nghiệm của phương trình.

d) Vì (1 - x)2 ≥ 0 ∀x nên phương trình xác định với mọi giá trị của x.

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

- Khi 1 – x ≥ 0 ⇔ x ≤ 1

Ta có: 2|1 – x| = 6 ⇔ 2(1 – x) = 6 ⇔ 2(1 – x) = 6

⇔ –2x = 4 ⇔ x = –2 (nhận)

- Khi 1 – x < 0 ⇔ x > 1

Ta có: 2|1 – x| = 6 ⇔ 2[– (1 – x)] = 6

⇔ x – 1 = 3 ⇔ x = 4 (nhận)

Vậy phương trình có hai nghiệm: x = - 2; x = 4

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 3 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-3-lien-he-giua-phep-nhan-va-phep-khai-phuong.jsp