Toán 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Video Giải bài tập Toán 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 12 : Tính và so sánh: √(16.25) và √16 . √25.

Lời giải

√(16.25) = √400 = 20

√16.√25 = 4.5 = 20

Vậy √(16.25) = √16.√25

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 13 : Tính

a) √(0,16.0,64.225);

b) √(250.360).

Lời giải

a) √(0,16.0,64.225)

= √0,16.√0,64.√225

= 0,4.0,8.15 = 4,8

b) √(250.360)

= √25.36.100

= √25.√36.√100

= 5.6.10 = 300

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 14 : Tính

a) √3 . √75;

b) √20 . √72 . √(4,9)

Lời giải

a) √3 . √75 = √3.75 = √225 = 15

b) √20.√72 .√4,9 = √(20.72.4,9) = √(2.72.10.4,9)

= √(144.49) = √((12.7)2 ) = 84

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 14 : Rút gọn các biểu thức sau (với a và b không âm):

a) √(3a3 ) . √12a;

b) √(2a . 32ab2 )

Lời giải

a) √(3a3 ).√12a = √(3a3.12a) = √(36a4 )

= √((6a2 )2 ) = 6a2 (do a2 ≥ 0)

b) √(2a . 32ab2) = √(64a2b2 )

= √((8ab)2) = 8ab (do a ≥ 0; b ≥ 0)

Bài 17 trang 14 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 18 trang 14 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 19 trang 15 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 20 trang 15 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

a) Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

c) Do a ≥ 0 nên bài toán luôn xác định. Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(Vì a ≥ 0 nên |a| = a)

d) Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 21 trang 15 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Khai phương tích 12.30.40 được:

        (A) 1200 ;     (B) 120 ;     (C) 12 ;     (D) 240

Hãy chọn kết quả đúng.

Lời giải:

- Chọn B

- Vì ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 9 hay và chi tiết khác: