Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 107Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 107 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 107: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng ∠B + ∠C

Lời giải

Tam giác ABC vuông tại A ⇒ ∠A = 90o

Lại có : Vì tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180o

⇒ ∠B + ∠C + ∠A = 180o ⇒ ∠B + ∠C = 180o – 90o = 90o

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 107: Hãy điền vào các chỗ trống (…) rồi so sánh ∠(ACx) với ∠A + ∠B

Tổng ba góc của tam giác ABC bằng 1800 nên ∠A + ∠B = 180o -…

Góc ACx là góc ngoài của tam giác ABC nên ∠(ACx) = 180o -…

Lời giải

Ta có :

Tổng ba góc của tam giác ABC bằng 180o nên ∠A + ∠B = 180o - ∠C

Góc ACx là góc ngoài của tam giác ABC nên ∠(ACx) = 180o - ∠C

Do đó : ∠(ACx) = ∠A + ∠B

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 107 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tong-ba-goc-cua-mot-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học