Giải Toán 7 trang 36 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạoTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 36 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 36. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 36 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 36 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 36 (sách cũ)

Video Bài 73 trang 36 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 73 (trang 36 SGK Toán 7 Tập 1): Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai

7,923 ;    17,418 ;    79,1364 ;    50,401 ;    0,155 ;    60,996.

Lời giải:

7,923 ≈ 7,92 (chữ số bỏ đi là 3 < 5)

17,418 ≈ 17,42 (chữ số bỏ đi là 8 > 5)

79,1364 ≈ 79,14 (chữ số bỏ đi là 6 > 5)

50,401 ≈ 50,40 (chữ số bỏ đi là 1 < 5)

0,155 ≈ 0,16 (chữ số bỏ đi là 5 = 5)

60,996 ≈ 61,00 (chữ số bỏ đi là 6 > 5)

Kiến thức áp dụng

Quy tắc làm tròn số :

+ trường hợp 1 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

+ trường hợp 2 ; Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học