Bài 76 trang 37 Toán 7 Tập 1Video Bài 76 trang 37 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 76 (trang 37 SGK Toán 7 Tập 1): Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là 76324753 người trong đó có 3695 cụ từ 100 tuổi trở lên

Em hãy làm tròn các số 76324753 và 3695 đến hàng chục hàng trăm, hàng nghìn.

Lời giải:

- Làm tròn số 76324753

    Đến hàng chục là 76324750 (chữ số bỏ đi là 3 < 5)

    Đến hàng trăm là 76324800 (chữ số bỏ đi là 5 = 5)

    Đến hàng nghìn là 76325000 (chữ số bỏ đi là 7 > 5)

- Làm tròn số 3695

    Đến hàng chục là 3700 (chữ số bỏ đi là 5 = 5)

    Đến hàng trăm là 3700 (chữ số bỏ đi là 9 > 5)

    Đến hàng nghìn là 4000 (chữ số bỏ đi là 6 > 5)

Kiến thức áp dụng

Quy tắc làm tròn số :

+ trường hợp 1 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

+ trường hợp 2 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học