Bài 40 trang 97 Toán 7 Tập 1Video Bài 40 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 40 (trang 97 SGK Toán 7 Tập 1): Căn cứ vào hình 29. Hãy điền vào chỗ trống

    Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ...

    Nếu a // b và c ⊥ a thì ...

Giải bài 40 trang 97 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Điền vào chỗ trống như sau:

    Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b

    Nếu a // b và c ⊥ a thì c ⊥ b

Kiến thức áp dụng

+ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

+ Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tu-vuong-goc-den-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học