Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 97Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 97 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 97: Xem hình 28a (cho biết d’//d và d’’//d)

a) Dự đoán xem d’ và d’’ có song song với nhau không ?

b) Vẽ đường thẳng a vuông góc với d (như hình 28b) rồi trả lời các câu hỏi sau:

• a có vuông góc với d’ không ? Vì sao ?

• a có vuông góc với d’’ không ? Vì sao ?

• d’ có song song với d’’ không ? Vì sao ?

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có:

a) Dự đoán : d’ và d’’ có song song với nhau

b) Vì a vuông góc với d ⇒ ∠A1 = 90o

• a có vuông góc với d’

Vì d//d’ ⇒ ∠A1 = ∠B1 ( hai góc đồng vị)

⇒ ∠B1 = 90o

• a có vuông góc với d’’

Vì d//d’’ ⇒ ∠A1 = ∠C1 (hai góc đồng vị)

⇒∠C1 = 90o

• d’ có song song với d’’

Vì ∠B1 = ∠C1 = 90o mà hai góc ở vị trí đồng vị

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tu-vuong-goc-den-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học