Bài 57 trang 28 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 4 - Phần Đại số

Bài 57 trang 28 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Chọn số là nghiệm của đa thức:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Lời giải:

a) Thay vào x các giá trị {–3; 0; 3}, ta có:

3.(–3) – 9 = –9 – 9 = –18 ≠ 0.

Suy ra: x = –3 không phải là nghiệm của đa thức 3x – 9.

3.0 – 9 = 0 – 9 = –9 ≠ 0.

Suy ra: x = 0 không phải là nghiệm của đa thức 3x – 9.

3.3 – 9 = 9 – 9 = 0.

Suy ra: x = 3 không phải là nghiệm của đa thức 3x – 9.

Vậy x = 3 là nghiệm của đa thức 3x – 9.

b) Thay vào x các giá trị 1 6 ; 1 3 ; 1 6 ; 1 3 ta có:

+) 3 1 6 1 2 = 1 2 1 2 =0 .

Suy ra: x= 1 6 là nghiệm của đa thức 3x 1 2 .

+) 3 1 3 1 2 =1 1 2 = 1 2 0 .

Suy ra: x= 1 3 không phải là nghiệm của đa thức 3x 1 2 .

+) 3 1 6 1 2 = 1 2 1 2 =10 .

Suy ra: x= 1 6 không phải là nghiệm của đa thức 3x 1 2 .

+) 3 1 3 1 2 =1 1 2 0 .

Suy ra: x= 1 3 không phải là nghiệm của đa thức 3x 1 2 .

Vậy x= 1 6 là nghiệm của đa thức 3x 1 2 .

c) Thay vào x các giá trị {–2; –1; 1; 2}, ta có:

+) –17.(–2) – 34 = 34 – 34 = 0

–17.(–1) – 34 = 17 – 34 = –17 ≠ 0.

Suy ra: x = –1 không phải là nghiệm của đa thức –17x – 34.

+) –17.1 – 34 = –17 – 34 = –51 ≠ 0.

Suy ra: x = 1 không phải là nghiệm của đa thức –17x – 34.

+)    –17.2– 34 = – 34 – 34 = – 68.

Suy ra x= 2 không là nghiệm của đa thức –17x – 34.

Vậy x = –2 là nghiệm của đa thức –17x – 34.

d) Thay vào x các giá trị {–6; –1; 1; 6}, ta có:

+) (–6)2 – 8.(–6) + 12 = 36 + 48 + 12 = 96 ≠ 0

Suy ra: x = –6 không phải là nghiệm của đa thức x2 – 8x + 12.

+) (–1)2 –8.(–1) + 12 = 1 + 8 + 12 = 21 ≠ 0

Suy ra: x = –1 không phải là nghiệm của đa thức x2 – 8x + 12.

+) 12 – 8.1 + 12 = 1 – 8 + 12 = 5 ≠ 0

Suy ra: x = 1 không phải là nghiệm của đa thức x2 – 8x + 12.

+) 62 – 8.6 + 12 = 36 – 48 + 12 = 0

Vậy x = 6 là nghiệm của đa thức x2 – 8x + 12.

e) Thay vào x các giá trị 1;0; 1 2 ;1 , ta có:

+) 1 2 1 + 1 4 = 9 4 0 .

Suy ra: x = –1 không phải là nghiệm của đa thức x 2 x+ 1 4 .

+) 0 2 0+ 1 4 = 1 4 0 .

Suy ra: x = 0 không phải là nghiệm của đa thức x 2 x+ 1 4 .

+) 1 2 2 1 2 + 1 4 = 1 4 1 2 + 1 4 =0 .

Suy ra: x= 1 2 là nghiệm của đa thức x 2 x+ 1 4 .

+) 1 2 1+ 1 4 = 1 4 0 .

Suy ra: x = 1 không phải là nghiệm của đa thức x 2 x+ 1 4 .

Vậy x= 1 2 là nghiệm của đa thức x 2 x+ 1 4 .

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-4-phan-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học