Bài 56 trang 28 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 4 - Phần Đại số

Bài 56 trang 28 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho đa thức: f(x) = -15x3 + 5x4 - 4x2 + 8x2 - 9x3 - x4 + 15 - 7x3.

a) Thu gọn đa thức trên

b) Tính f(1) và f(-1).

Lời giải:

a) Ta có: f(x) = –15x3 + 5x4 – 4x2 + 8x2 – 9x3 – x4 + 15 – 7x3

= (5x4 – x4) – (15x3 + 9x3 + 7x3) + (–4x2 + 8x2) + 15

= 4x4 – 31x3 + 4x2 + 15.

Vậy f (x) = 4x4 – 31x3 + 4x2 + 15.

b) Thay x = 1 vào f (x) = 4x4 – 31x3 + 4x2 + 15, ta được:

f (1) = 4.14 – 31.13 + 4.12 + 15 = 4 – 31 + 4 + 15 = –8.

Thay x = – 1 vào f (x) = 4x4 – 31x3 + 4x2 + 15, ta được:

f (–1) = 4.(–1)4 – 31.(–1)3 + 4.(–1)2 + 15 = 4 + 31 + 4 + 15 = 54.

Vậy f (1) = – 8; f (–1) = 54.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-4-phan-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học