Bài 1.3 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 1.3 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng.

b) Một điểm có thể đồng thời thuộc cả hai đường thẳng.

c) Một điểm có thể đồng thời thuộc ba đường thẳng

d) Một điểm có thể đồng thời thuộc nhiều đường thẳng.

e) Trên đường thẳng chỉ có một điểm.

f) Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm

g) Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những điểm không thuộc a.

Lời giải:

a), b), c), d), f), g) đúng.

e) sai.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-diem-duong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học