Bài 148 trang 90 SBT Toán 6 Tập 1Bài 12: Tính chất của phép nhân

Bài 148 trang 90 SBT Toán 6 Tập 1: Cho a = -7, b = 4. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) a2 + 2.a.b + b2 và (a + b).(a + b)

b) a2 – b2 và (a + b).(a –b)

Lời giải:

Với a = -7 và b = 4. Ta có:

a) a2+2.a.b + b2 = (-7)2+ 2.(-7).4 + 42 = 49 – 56 + 16 = 9

(a + b). (a + b) = [(-7) + 4].[(-7) + 4] = (-3).(-3) = 9

b) a2 – b2 = (-7)2 – 42 = 49 – 16 = 33

(a + b).(a –b) = [(-7) + 4].[(-7) - 4 ] = (-3).(-11) = 33

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-12-tinh-chat-cua-phep-nhan.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học