Toán 9 Luyện tập trang 75-76

Bài 19 trang 75 SGK Toán lớp 9 Tập 2 : Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M, N. Gọi H là giao điểm của BM và AN. Chứng minh rằng SH vuông góc với AB.

Giải bài 19 trang 75 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 19 trang 75 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ⇒ Giải bài 19 trang 75 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 ⇒ AN ⊥ NB

Giải bài 19 trang 75 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ⇒ Giải bài 19 trang 75 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 ⇒ AM ⊥ MB

ΔSHB có: SM ⊥ HB, NH ⊥ SB và SM; HN cắt nhau tại A.

⇒ A là trực tâm của ΔSHB.

⇒ AB ⊥ SH (đpcm)

Bài 20 trang 76 SGK Toán lớp 9 Tập 2 : Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng.

Giải bài 20 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Trong đường tròn tâm O, Giải bài 20 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn

Giải bài 20 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Trong đường tròn tâm O’, Giải bài 20 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn

Giải bài 20 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Suy ra, ba điểm C, B và D thẳng hàng.

Bài 21 trang 76 SGK Toán lớp 9 Tập 2 : Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O') tại N (A nằm giữa M và N). Hỏi MBN là tam giác gì? Tại sao?

Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

+ (O) và (O’) là hai đường tròn bằng nhau

Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 cùng được căng bởi dây AB

Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

+ (O) có Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc nội tiếp chắn cung Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

+ (O’) có Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc nội tiếp chắn cung Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Từ (1); (2); và (3) suy ra Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

⇒ ΔBMN cân tại B.

Bài 22 trang 76 SGK Toán lớp 9 Tập 2 : Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng ta luôn có:

MA2 = MB . MC

Giải bài 22 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 22 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn

Giải bài 22 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

AC là tiếp tuyến của đường tròn tại A

⇒ AC ⊥ AO

Giải bài 22 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

⇒ ΔABC vuông tại A có đường cao AM

⇒ AM2 = MB.MC (Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông).

Bài 23 trang 76 SGK Toán lớp 9 Tập 2 : Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng . Đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B. Đường thẳng thứ hai cắt (O) tại C và D. Chứng minh MA.MB = MC.MD.

Hướng dẫn: Xét cả hai trường hợp điểm M nằm bên trong và bên ngoài đường tròn. Trong mỗi trường hợp, xét hai tam giác đồng dạng.

Lời giải

Giải bài 23 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

TH1: M nằm trong đường tròn.

Giải bài 23 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là hai góc nội tiếp cùng chắn cung Giải bài 23 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 23 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

⇒ MA.MB = MC.MD

TH2: M nằm ngoài đường tròn.

Giải bài 23 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Giải bài 23 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

ΔMBC và ΔMDA có:

Giải bài 23 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 24 trang 76 SGK Toán lớp 9 Tập 2 : Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21 có độ dài AB = 40m, chiều cao MK = 3m. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung AMB.

Giải bài 24 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 24 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Gọi (O; R) là đường tròn chứa cung AMB.

Kẻ đường kính MC.

K là trung điểm AB ⇒ BK = Giải bài 24 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 = 20 (m).

Giải bài 24 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn

Giải bài 24 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 = 90º

⇒ ΔMBC vuông tại B, có BK là đường cao

⇒ BK2 = MK.KC ( hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông)

Giải bài 24 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 25 trang 76 SGK Toán lớp 9 Tập 2 : Dựng một tam giác vuông, biết cạnh huyền dài 4cm và một cạnh góc vuông dài 2,5cm.

Giải bài 25 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Cách vẽ như sau:

- Vẽ đoạn thẳng BC dài 4cm.

- Vẽ nửa đường tròn đường kính BC.

- Vẽ đường tròn tâm B bán kính 2,5cm cắt nửa đường tròn đường kính BC tại A.

Ta có tam giác thỏa mãn các yêu cầu của đề bài.

Bài 26 trang 76 SGK Toán lớp 9 Tập 2 : Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa M của cung AB vẽ dây MN song song với dây BC.Gọi giao điểm của MN và AC là S.Chứng minh SM = SC và SN = SA.

Giải bài 26 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Giải bài 26 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Giải bài 26 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 9 hay và chi tiết khác: