Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 3 trang 32Bài 3: Đơn thức

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 3 trang 32 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 3 trang 32: Tìm tích của: 1 4 x 3 và – 8xy2.

Lời giải

Tích của hai đơn thức đã cho là:

1 4 x 3 . 8x y 2 = 1 4 . 8 . x 3 .x . y 2 =2 x 4 y 2

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


don-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học