Bài 12 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2Bài 3: Đơn thức

Video Giải Bài 12 trang 32 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 12 (trang 32 SGK Toán 7 tập 2): a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

2,5x2y;         0,25x2y2.

b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại x = 1 và y = -1.

Lời giải:

a) - Đơn thức 2,5x2y có hệ số là 2,5 ; phần biến là x2y

- Đơn thức 0,25 x2y2 có hệ số là 0,25 ; phần biến là x2y2

b) - Thay x = 1 và y = –1 vào từng đơn thức ta được:

2,5x2y = 2,5.12.(–1) = –2,5

Vậy đơn thức 2,5x2y có giá trị bằng –2,5 tại x = 1 và y = –1

- Thay x=1 và y = -1 vào đơn thức 0,25 x2y2 ta được:

0,25 x2y2 = 0,25(1)2(–1)2 = 0,25.1.1= 0,25

Vậy đơn thức 0,25 x2y2 có giá trị bắng 0,25 tại x =1 và y = –1

Kiến thức áp dụng

+ Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

+ Thay giá trị của x và y vào đơn thức rồi tính giá trị.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 3 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


don-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học