Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Lời giải Toán lớp 7 trang 6 sách mới:
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 6 sách cũ

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị ? Hãy đọc dãy giá trị của X.

Lời giải

Số các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra nên dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả 20 giá trị

Dãy giá trị của X là: 35; 30; 28; 30; 30; 35; 28; 30; 30; 35; 35; 50; 35; 50; 30; 35; 35; 30; 30; 50

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được ? Nêu cụ thể các số khác nhau đó.

Lời giải

Có 4 số khác nhau trong cột số cây trồng được. Đó là các số: 35; 30; 28; 50

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Có bao nhiêu lớp (đơn vị) trồng được 30 cây (hay giá trị 30 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X) ? Hãy trả lời câu hỏi tương tự như vậy với các giá trị 28, 50.

Lời giải

Có 8 lớp trồng được 30 cây hay giá trị 30 xuất hiện 8 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X

Có 2 lớp trồng được 28 cây hay giá trị 28 xuất hiện 2 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X

Có 3 lớp trồng được 50 cây hay giá trị 50 xuất hiện 3 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Hãy viết các giá trị đó cùng tần số của chúng.

Lời giải

Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có 4 giá trị khác nhau

Các giá trị và tần số của chúng là:

Giá trị 30 – tần số: 8

Giá trị 35 – tần số: 7

Giá trị 28 – tần số: 2

Giá trị 50 – tần số: 3

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


thu-thap-so-lieu-thong-ke-tan-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học