Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2Video Giải Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 7 tập 2): Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng 4:

Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó?

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng.

Lời giải:

a) - Dấu hiệu của An quan tâm: thời gian đi từ nhà đến trường

- Dấu hiệu trên có 10 giá trị.

b) Trong dãy giá trị của dấu hiệu có 5 giá trị khác nhau.

c) Giá trị 17 có tần số là 1

Giá trị 18 có tần số là 3

Giá trị 19 có tần số là 3

Giá trị 20 có tần số là 2

Giá trị 21 có tần số là 1

Kiến thức áp dụng

+ Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu.

+ Ứng với một điều tra có một số liệu, số liệu đó gọi là một giá trị của dấu hiệu.

+ Số các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra lập thành một dãy giá trị của dấu hiệu.

+ Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 1 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


thu-thap-so-lieu-thong-ke-tan-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học