Bài 7 trang 7 SBT Toán 7 Tập 2Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Video Giải Bài 7 trang 7 Sách bài tập Toán 7 Tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 7 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho bảng “tần số”:

Giá trị (x) 110 115 120 125 130
Tần số (n) 4 7 9 8 2 N = 30

Hãy từ bảng này viết lại một bảng số liệu ban đầu.

Lời giải:

Ta có bảng số liệu ban đầu:

110

120

125

110

115

120

115

110

120

115

120

125

125

115

120

120

125

125

125

125

110

120

120

115

130

115

115

125

130

120

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-2-bang-tan-so-cac-gia-tri-cua-dau-hieu.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học