Bài 5 trang 6 SBT Toán 7 Tập 2Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Video Giải Bài 5 trang 6 Sách bài tập Toán 7 Tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 5 trang 6 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau:

0 0 1 1 2 0 3 1 0 4 1 1 1
2 1 2 0 0 0 2 1 1 0 6 0 0

a. Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó?

b. Dấu hiệu ở đây là gì?

c. Lập bảng “tần số”, nhận xét

Lời giải:

a. Trong bảng số liệu ban đầu có 26 giá trị. Trong tháng đó có 26 buổi học

b. Dấu hiệu ở đây là: Số học sinh nghỉ học trong từng buổi

c. Bảng tần số:

Giá trị (x) 0 1 2 3 4 6
Tần số (n) 10 9 4 1 1 1 N = 26

+ Số các giá trị của dấu hiệu ( không nhất thiết khác nhau) là 26.

+ Số các giá trị khác nhau là 6 : 0; 1; 2; 3; 4; 6.

+ Số học sinh nghỉ nhiều nhất trong 1 buổi là 6 bạn.

+ Giá trị có tần số lớn nhất là: 0.

+ Số học sinh nghỉ trong 1 buổi chủ yếu là 0 hoặc 1 học sinh.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-2-bang-tan-so-cac-gia-tri-cua-dau-hieu.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học