Bài 2.1 trang 7 SBT Toán 7 Tập 2Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Video Giải Bài 2.1 trang 7 Sách bài tập Toán 7 Tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 2.1 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho dãy giá trị của một dấu hiệu như dưới đây:

5 5 3 7 8 8 5 5 6 6 6 5 7 6 5 6 7 4 5 6

a) Tần số của giá trị 5 là:

(A) 6;

(B) 20;

(C) 7;

(D) 5.

Hãy chọn phương án đúng.

b) Lập bảng “tần số” của dấu hiệu.

Lời giải:

a) Trong dãy trị đã số 5 xuất hiện 7 lần hay tần số của giá trị 5 là 7.

Vậy chọn (C).

b) Bảng “tần số”:

Giá trị (x)

3

4

5

6

7

8


Tần số (n)

1

1

7

6

3

2

N = 20

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-2-bang-tan-so-cac-gia-tri-cua-dau-hieu.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học