Bài 8 trang 82 SBT Toán 6 Tập 2Bài 2: Góc

Bài 8 trang 82 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy là hình gồm …………………………

b) Góc yOz được ký hiệu là……………………..

c) Góc bẹt là góc có ………………………………

Lời giải:

a) Góc xOy là hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy.

b) Góc yOz được ký hiệu là góc Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-goc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học