Bài 2 trang 83 SBT Toán 6 Tập 2Bài 2: Góc

Bài 2 trang 83 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây

a) Vẽ góc xOy không phải là góc bẹt;

b) Vẽ góc bẹt tBz;

c) Vẽ góc jGk và điểm M nằm bên trong góc đó;

d) Vẽ góc nCm và nCt sao cho tia Cm nằm giữa hai tia Cn và Ct;

e) Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt.

Lời giải:

Với mỗi ý của bài này có thể có nhiều trường hợp về hình vẽ. Chỉ yêu cầu HS vẽ đúng một trường hợp, chẳng hạn:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-goc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học