Bài 3 trang 83 SBT Toán 6 Tập 2Bài 2: Góc

Bài 3 trang 83 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Mỗi câu sau đây đúng hay sai?

a) Hình taọ bở hai tia là một góc;

b) Hình tạo bởi hai tia phân biệt là một góc;

c) Hình tạo bởi hai tia cắt nhau là một góc;

d) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc;

e) Hình tạo bởi hai tia đối nhau là một góc;

f) Hình tạo bởi hai tia bất kỳ trên một đường thẳng là một góc bẹt;

g) Hình tạo bởi hai tia có nhiều điểm chung (nhưng không trùng nhau) là một góc bẹt;

h) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc bẹt;

i) Khi vẽ hai góc xOy và yOz thì Oy luôn nằm trong góc xOz;

j) Khi vẽ hai góc mOn và nOt, điểm bất kỳ thuộc tia On (không trùng với O) luôn nằm trong góc mOt;

k) Cho góc pQr (không phải là góc bẹt), điểm A bất kỳ trên tia Qp, điểm B bất kỳ trên tia Qr (A và B không trùng với Q). Điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Khi đó tia QM luôn nằm trong góc pQr.

Lời giải:

Trong bài này chỉ có ba câu d, e, k là đúng, các câu còn lại là sai.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-goc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học