Bài 6 trang 82 SBT Toán 6 Tập 2Bài 2: Góc

Bài 6 trang 82 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Đọc tên và viết ký hiệu các góc ở hình bên:

Có bao nhiêu góc tất cả?

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Góc BAC ký hiệu ∠BAC (hoặc ∠CAB).

Góc BAD ký hiệu ∠BAD (hoặc ∠DAB).

Góc CAD ký hiệu ∠CAD (hoặc ∠DAC).

Có tất cả là 3 góc.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-goc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học