Bài 4 trang 8 SBT Toán 6 Tập 2Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 4 trang 8 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìm các số nguyên x và y , biết :

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6và x – y =4.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 nên 2(x – 3) = 3(y – 2)

Do đó 2x – 6 = 3y – 6 nên 2x = 3y

Suy ra 2x – 2y = y hay 2(x – y) = y

Nên 2.4 = y

Vậy y = 8, x = 3y / 2 = 3.8 /2 = 12

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-phan-so-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học