Bài 16 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 16 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Lập các cặp phân số bằng nhau từ bốn trong năm số sau: 2; 4; 8; 16; 32

Lời giải:

Ta có: 2 . 32 = 4. 16 = 64 nên các cặp phân số bằng nhau là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Ta có: 2 . 16 = 4. 8 = 32 nên các cặp phân số bằng nhau là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Ta có: 4 . 32 = 8. 16 = 128 nên các cặp phân số bằng nhau là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-phan-so-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học